مرحله 1 / 7

مرحله 2 / 7

مرحله 3 / 7

مرحله 4 / 7

مرحله 5 / 7

مرحله 6 / 7

تصویر باید حتما با فرمت Jpg، png یا bmp باشد. طول تصویر باید حداقل 200 و حداکثر 400 پیکسل باشد. عرض تصویر باید حداقل 150 و حداکثر 300 پیکسل باشد. حجم فایل حداکثر 2 مگابایت.
حجم فایل حداکثر 3 مگابایت باشد.
حجم فایل حداکثر 3 مگابایت باشد.
حجم فایل حداکثر 4 مگابایت باشد.

مرحله 7 / 7

مشخصات فردی
نام :
نام خانوادگی :
نام پدر :
جنسیت:
محل تولد :
کد ملی :
شماره شناسنامه :
تاریخ تولد :
وضعیت تاهل:
شغل اصلی:
شغل همسر:
سرپرست خانواده:
تحت پوشش ارگان:
از خانواده:
وضعیت بسیج
عضویت بسیج:
نام پایگاه:
نام حوزه:
مشخصات بیمه
تاریخ شروع بیمه:
تاریخ پایان بیمه:
تاریخ بیمه روستایی:
شعبه بیمه:
بیمه تکمیلی:
علت قطع بیمه:
مشخصات تحصیلی
تحصیلات :
نشانی محل سکونت
وضعیت سکونت:
محل سکونت :
آدرس :
شماره تلفن ثابت :
شماره تلفن همراه :
اطلاعات بافنده
نحوه فراگیری بافندگی:
سابقه بافندگی: از سال
میزان تولید در سال:
زمان کاری:
تعداد دار:
موارد ارسالی
تصویر پرسنلی:
کپی شناسنامه:
کپی کارت ملی:
کپی مدرک فنی حرفه ای:
تاریخ انقضا مدرک فنی حرفه ای: